Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mobility Service Finance

Algemene voorwaarden

(Versie april 2017)

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatieverklaring De schriftelijke verklaring welke Lessee en Leverancier hebben ondertekend waarmee bevestigd wordt dat het Object en bescheiden ter beschikking is gesteld onder acceptatie van deze algemene voorwaarden en de vermelde bijzondere bepalingen.
Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Lessor.
Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet in opdracht van Lessee.
Brandstofpas De door Lessor eventueel ter beschikking gestelde brandstofbetaalkaart voor het verkrijgen van brandstof.
Laadpas De door Lessor eventueel ter beschikking gestelde Laadpas voor het laden van elektriciteit.
Leasecontract De overeenkomst tussen Lessor en Lessee betreffende de lease van een Object door Lessee waarvan onder meer de Acceptatieverklaring en deze Algemene Voorwaarden een onderdeel zijn.
Leaseperiode De periode gedurende welke Lessee op grond van de Leasecontract het Object mag gebruiken.
Lessee De natuurlijke of rechtspersoon met wie Lessor één of meerdere Leasecontracten is aangegaan. De natuurlijke of rechtspersoon oefent een beroep of bedrijf uit en staat als contractpartij vermeld op het Leasecontract conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel met vermelding van het Kamer van Koophandel nummer.
Lessor Mobility Service Finance B.V., gevestigd te Eelde, Kamer van Koophandel nummer 67724469.
Leverancier De Leverancier welke het Object ter beschikking heeft gesteld aan de Lessee op basis van het Leasecontract.
Object Het voertuig dat in overeenstemming met de bepalingen van het Leasecontract door Lessor aan Lessee in lease is gegeven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van het Leasecontract en de alle daaruit voortvloeiende of samenhangende overeenkomsten tussen Lessor en Lessee, alles in de ruimste zin des woords.
 2. Door (elektronische) ondertekening van het Leasecontract verklaart Lessee de Algemene Voorwaarden te aanvaarden en te hebben ontvangen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien Lessor deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aan Lessee heeft bevestigd.
 3. Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of op een andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet aangetast en zullen Partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling voor zoveel mogelijk benaderen.
 4. Lessor heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Voordat Lessor de Algemene Voorwaarden wijzigt, ontvangt Lessee bericht over de wijziging en de datum waarop deze ingaat. Is de ingangsdatum niet vermeld, dan is de ingangsdatum vijf werkdagen na de dag waarop Lessee hierover is geïnformeerd.

Artikel 3: Totstandkoming Leasecontract

 1. De totstandkoming van het Leasecontract, ontvangst van deze Algemene Voorwaarden en overige afspraken tussen partijen kunnen schriftelijk althans via internet althans via een applicatie (“app”) geschieden.
 2. Lessor en Lessee kunnen een of meerdere Leasecontract(en) sluiten waarin de rechten en verplichtingen van partijen alsmede voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle tussen partijen te sluiten Leasecontracten.
 3. Lessor zal voor Lessee, zo spoedig mogelijk na ontvangst en aanvaarding door Lessor van het door Lessee ondertekende Leasecontract en eventueel bijbehorende documenten, het Object bestellen en/of de Leverancier in kennis stellen.
  1. Indien in het Leasecontract is opgenomen dat Lessee een aanbetaling, in welke vorm dan ook, zal doen, zal Lessor de Leverancier pas toestemming geven om tot ter beschikkingstelling over te gaan nadat alle bij het Leasecontract behorende contractdocumentatie rechtsgeldig getekend, ontvangen en aanvaard door Lessor zijn en de aanbetaling en de eerste leasetermijn op de door Lessor aangegeven rekening ontvangen zijn.
  2. Indien de aanschafwaarde van het voertuig opgenomen in het leasecontract hoger is dan € 50.000,- zal Lessor voor Lessee pas dan het Object bestellen na ontvangst en aanvaarding door Lessor van het door Lessee ondertekende Leasecontract en eventueel bijbehorende documenten alsmede de ontvangst van de eventuele aanbetaling.
 4. Zodra het Object afleverklaar is, zal Lessor (in overleg met de Leverancier) aan Lessee mededelen waar en wanneer de Lessee het Object in ontvangst kan (doen) nemen. Bij de ter beschikkingstelling dient de Bestuurder en de Lessee de Acceptatieverklaring te ondertekenen. Lessee zorgt ervoor dat op de dag van acceptatie dit formulier digitaal aan de Lessor wordt geretourneerd. De ondertekende Acceptatieverklaring zal gelden als bewijs dat Lessee het Object in correcte staat en naar behoren conform fabriekspecificaties functionerend in ontvangst heeft genomen. Tevens geldt de Acceptatieverklaring als bewijs, indien er sprake is van een inruil, dat deze inruil opgenomen is in het leasecontract en rechtstreeks verrekend wordt met de leveranciersfactuur. Indien Lessee het Object eerder in ontvangst neemt dan dat de Acceptatieverklaring digitaal is getekend of als ondertekening in het geheel achterwege blijft, dan geldt de fysieke inontvangstneming door Lessee als bewijs dat Lessee het Object in correcte staat en naar behoren conform fabriekspecificaties functionerend in ontvangst heeft genomen.
 5. In geval van annulering van het bestelde Object op verzoek van Lessee of het niet afnemen van het bestelde Object door Lessee, zullen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Lessee komen en zal Lessor deze kosten aan Lessee doorberekenen. De genoemde kosten zijn direct verschuldigd. Naast deze kosten blijft een eventuele aanbetaling opgenomen in het Leasecontract en de eerste leasetermijn door Lessee verschuldigd en is de aanbetaling en de eerste leasetermijn direct opeisbaar.
 6. Indien een Lessee zekerheid verstrekt onder een Leasecontract dan is Lessor gerechtigd de betreffende zekerheid aan te wenden voor nakoming van alle verplichtingen die Lessee heeft jegens Lessor uit hoofde van alle Leasecontract(en) tussen Lessor en Lessee.
 7. Lessee zal op redelijk verzoek van Lessor alle relevante bescheiden overleggen, alle relevante informatie verstrekken en inzage verschaffen in de boeken en bescheiden van Lessee om Lessor in staat te stellen inzicht te verkrijgen in de financiële positie van Lessee.
 8. Indien een Leasecontract aan de zijde van de Lessee is aangegaan door meerdere (rechts-) personen, dan zijn deze (rechts-) personen jegens Lessor hoofdelijk aansprakelijk ter zake van alle verplichtingen die voor Lessee uit alle Leasecontract(en) en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Artikel 4: Eigendom

 1. De Leverancier stelt namens Lessor aan Lessee het Object ter beschikking. Lessor verkrijgt van de Leverancier het eigendom van het Object bij de ter beschikkingstelling aan de Lessee. Zolang de Lessee nog enig bedrag uit hoofde van het Leasecontract en deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is, blijft Lessor eigenaresse van het Object. Lessee wordt van rechtswege eigenaar van het Object nadat Lessee aan alle verplichtingen uit het Leasecontract en bij behorende Algemene Voorwaarden heeft voldaan, haar koopoptie heeft uitgeoefend en voldaan aan Lessor.
 2. Lessee mag het Object niet vervreemden, verhuren en daarop geen pandrecht vestigen of het op een andere manier bezwaren.
 3. Alle toevoegingen en wijzigingen die Lessee aan het Object aanbrengt of laat aanbrengen worden eigendom van Lessor. Lessor hoeft Lessee hiervoor geen vergoeding te betalen.
 4. Als derden (zoals bijvoorbeeld een schuldeiser, de politie, een curator, een bewindvoerder of andere derden) aanspraak maken op het Object, moet Lessee hen direct informeren over het eigendomsrecht van Lessor. Dit geldt ook als derden menen een vordering op het Object te hebben of andere maatregelen (dreigen te) treffen met betrekking tot het Object. Daarnaast moet Lessee Lessor binnen 24 uur hierover informeren en zo nodig zelf maatregelen treffen, zodat het eigendomsrecht van Lessor wordt gerespecteerd en beschermd. De eventuele kosten die hierdoor ontstaan, zijn voor Lessee haar rekening.

Artikel 5: Beëindiging Leasecontract

 1. Het Leasecontract eindigt zodra de contractueel bepaalde Leaseperiode is verstreken en Lessee aan alle verplichtingen voorvloeiende uit het Leasecontract en deze Algemene Voorwaarden jegens Lessor heeft voldaan.
 2. In bepaalde gevallen heeft Lessor het recht om het Leasecontract met onmiddellijke ingang te beëindigen en het hele verschuldigde bedrag (zijnde alle openstaande leasetermijnen, toekomstige leasetermijnen en eventuele slottermijn) vervroegd op te eisen, alsmede het Object in te nemen. Dit betekent dat Lessee het totale aan Lessor verschuldigde bedrag, verhoogd met eventuele rente en kosten en vergoeding voor schade in één keer aan Lessor moet terugbetalen. Lessor heeft dit recht, zonder tussenkomst van een rechter, in de navolgende gevallen:
  1. Lessee enige verplichting uit hoofde van het Leasecontract niet nakomt ondanks hiertoe te zijn aangemaand door Lessor.
  2. Als Lessee een vervallen leasetermijn gedurende twee of meer maanden niet heeft betaald.
  3. Als het Object zonder toestemming van Lessor uit de feitelijke macht van Lessee is geraakt, er (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd op het Object, het Object wordt gestolen, het Object door politie of justitie in beslag wordt genomen, het Object verbeurd wordt verklaard of als het op een andere manier door de overheid wordt gevorderd.
  4. Als het Object naar oordeel van Lessor verloren is gegaan, teniet is gegaan of zo ernstig beschadigd is dat reparatie niet meer doelmatig is.
  5. Als Lessee faillissement heeft aangevraagd of derden het faillissement hebben aangevraagd, Lessee failliet is verklaard, er een surseance van betaling is aangevraagd of afgegeven voor Lessee, Lessee een betalingsregeling aan haar crediteuren heeft aangeboden of er beslag is gelegd op (een deel van ) het vermogen van Lessee.
  6. Als op Lessee een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
  7. Als er aan de zijde van Lessee sprake is van ontbinding, splitsing, opheffing, fusie, liquidatie, overlijden, onder curatele stelling of wijziging van de rechtspersoonlijkheid.
  8. Als er aan de zijde van Lessee sprake is van wijziging in bestuur (statutair of niet statutair) of er sprake is van wijziging in aandelenverhoudingen danwel overdracht van aandelen aan een andere entiteit en/of natuurlijkpersoon.
  9. Als Lessee zich in het buitenland vestigt of als er de verwachting is dat Lessee zich binnen enkele maanden in het buitenland gaat vestigen of Lessee het bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt.
  10. Als Lessee, de Bestuurder of aandeelhouder van Lessee in voorlopige hechtenis wordt genomen of wordt veroordeeld tot gevangenisstraf.
  11. Als Lessee het Object niet verzekert, niet verzekerd houdt of als Lessee de verzekeringspremie niet betaalt.
  12. Als de verzekeringmaatschappij de verzekering van het Object opzegt, om wat voor reden dan ook.
  13. Als blijkt dat Lessee Lessor onwaarheidsgetrouwe, onvolledige of onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van het Leasecontract.
  14. Als Lessor concrete aanwijzingen heeft dat Lessee insolvabel danwel illiquide is of zal worden.
  15. Als er sprake is van omstandigheden waardoor het voor Lessor moeilijk of onmogelijk wordt of lijkt te worden om haar vordering van Lessee te innen.
  16. Als er gegronde vrees ontstaat dat de garantsteller of borgsteller (indien hiervan sprake is) naar het oordeel van Lessor zal te kort schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard tegenover Lessor.
  17. Als een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Lessee (waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 2:403 BW) is of wordt ingetrokken.
 3. Bij beëindiging zoals onder meer bedoeld in artikel 5.2 of andere tussentijdse beëindiging van het Leasecontract moet Lessee het Object binnen 24 uur voor eigen rekening en risico compleet, met de gehele uitrusting, in goede staat en vrij van schade afleveren op een door Lessor aangegeven adres in Nederland. Lessor heeft ook het recht het Object meteen zelf in te (laten) nemen. Lessee is aansprakelijk voor alle kosten die hierdoor worden veroorzaakt, zoals onder meer de kosten van het terugnemen, de opslag, taxatie, het transport van het Object, de eventuele kosten van achterstallig onderhoud en /of herstel van schade.

Artikel 6: Leasetermijnen | Betaling | Belastingen

 1. Gedurende de Leaseperiode is Lessee aan Lessor de leasetermijnen verschuldigd.
 2. Lessee is verplicht om een doorlopende SEPA incassomachtiging (”Bedrijven”) af te geven. Lessee mag deze machtiging pas intrekken na afloop van de duur van het Leasecontract.
 3. Bij een automatische incasso worden de leasetermijnen maandelijks vooraf automatisch van de rekening van de Lessee afgeschreven. Indien van toepassing wordt een eventuele slottermijn gelijktijdig met de automatische incasso van de laatste leasetermijn van de rekening van de Lessee afgeschreven. Is er tevens sprake van een koopoptieprijs dan zal deze, na het uitoefenen van de koopoptie door Lessee, automatisch 30 dagen na de automatische incassering van de laatste leasetermijn worden geïncasseerd.
 4. De eerste termijnbetaling en eventuele aanbetaling geschiedt door overmaking door Lessee op de door Lessor aangegeven bankrekening en dient voor de ter beschikkingstelling van het Object door Lessor ontvangen te zijn. Lessee ontvangt hiertoe een pro-forma factuur. Na betaling van deze pro-forma factuur en de ter beschikkingstelling van het Object vangt de Leaseperiode aan en ontvangt Lessee de facturen inzake deze betalingen.
 5. De resterende leasetermijnen worden uiterlijk op de gelijke dag van de maand als het Object ter beschikking is gesteld in de navolgende maanden gedurende de overeengekomen contractuele looptijd afgeschreven. Dit betekent – bijvoorbeeld – indien het Object op de vijfde dag van een maand ter beschikking is gesteld de lease termijnen gedurende de gehele looptijd op de vijfde dag van de navolgende maanden zal worden afgeschreven.
 6. De onderstaande componenten opgenomen in het Leasecontract vormen de maandelijkse incasso:
  1. De leaseprijs per maand.
  2. (Eventueel) een maandelijkse vergoeding voor gebruik van de Brandstofpas.
  3. (Eventueel) een maandelijkse vergoeding voor gebruik van de Laadpas.
  4. (Eventueel) een maandelijkse vergoeding voor de afgesloten verzekering.
  5. De over a, b, c en d verschuldigde BTW (indien van toepassing).
 7. Indien gedurende de Leaseperiode de vergoedingsbedragen voor in Artikel 6 lid 6 b, c & d genoemde diensten wijzigen zal Lessor Lessee hierover schriftelijk informeren en op de wijzigingsdatum de nieuwe actuele bedragen hiervoor opnemen in de maandelijkse incasso.
 8. Lessee betaalt de overeengekomen leasetermijn, de aanbetaling, slottermijn (indien overeengekomen) en eventuele koopoptieprijs evenals alle overige kosten die volgens het Leasecontract voor rekening van Lessee zijn telkens tijdig en uiterlijk op de daarvoor overeengekomen vervaldag. Betreffende wat de Lessee aan Lessor verschuldigd is zal (een uittreksel uit) de administratie van Lessor bewijs tussen partijen vormen, behoudens door de Lessee te leveren tegenbewijs.
 9. De door de Lessee verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en andere belastingen en heffingen.
 10. Lessee is niet gerechtigd enige betaling die hij is verschuldigd aan Lessor op te schorten met een beroep op compensatie en/of over te gaan tot verrekening.
 11. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Lessee in verzuim zijn jegens Lessor, zonder enige ingebrekestelling. Lessee zal alsdan over het uitstaande bedrag een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele vordering.
 12. Als Lessee niet of niet op tijd een betalingsverplichting is nagekomen, heeft Lessor het recht de vordering uit handen te geven aan onder meer een incassobureau. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die hieruit voortkomen, zijn voor rekening van Lessee. Dit zijn onder andere kosten voor juridisch bijstand, proceskosten, innamekosten van het Object en in bepaalde gevallen de notariskosten, vermeerderd met de gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting. Behoudens wanneer Lessor hogere kosten heeft moeten maken worden deze kosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250, -.
 13. Lessor is gerechtigd elektronisch te factureren.
 14. Lessee zorgt voor een tijdige betaling van alle belastingen, heffingen, accijnzen, leges en andere lasten die te maken hebben met het Object of het gebruik van het Object. Zo dient Lessee zelf te zorgen voor een tijdige betaling van de voor het Object verschuldigde motorrijtuigen- en houderschapsbelasting.

Artikel 7: Koopoptie

 1. Indien het Leasecontract een koopoptie(prijs) vermeld dan heeft de Lessee het recht om het Object van Lessor te kopen aan het einde van de Leaseperiode onder de overeengekomen voorwaarden. Indien de Lessee van dat recht gebruik wenst te maken dient hij dat uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de Leaseperiode schriftelijk aan Lessor kenbaar te maken. Lessee wordt van rechtswege eigenaar van het Object nadat Lessee aan alle verplichtingen uit de Leasecontract en deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan, haar koopoptie heeft uitgeoefend en de koopoptieprijs heeft voldaan aan Lessor zonder dat enige fysieke leveringshandeling van Lessor is vereist. De eigendomsoverdracht als hiervoor bedoeld geschiedt in de staat en op de plaats waar het Object zich dan bevindt zonder enige garantie of vrijwaring van Lessor anders dan de bevoegdheid tot onbezwaarde eigendomsoverdracht van het Object.
 2. Indien de Lessee tekortschiet om tijdige betaling van de koopoptieprijs en/of tijdige betaling van andere verschuldigde bedragen komt geen koopovereenkomst tussen Lessor en de Lessee tot stand.
 3. De Lessee heeft geen recht om anders dan aan het einde van de Leaseperiode het Object te kopen als hiervoor bepaald. Gedurende de Leaseperiode heeft de Lessee mitsdien geen recht om het eigendom van het Object te verkrijgen.

Artikel 8: Derdenbeding

 1. Door ondertekening van het Leasecontract verklaart Lessee ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Lessor te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van het Leasecontract of uit welke hoofde dan ook.
 2. Niettegenstaande het Leasecontract zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Lessor jegens derde. Als gevolg van deze opeising wordt het Leasecontract van rechtswege met onmiddellijke ingang beëindigd. Afgifte vernoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de derde eigenaar is van het Object (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde het Leasecontract zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een Leasecontract met de derde te sluiten voor de restant Leaseperiode van het Leasecontract en onder gelijkluidende condities.
 4. Voor zover het Leasecontract eerder tot stand komt dan het bovengenoemde Leasecontract tussen Lessor en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW en 7:227 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Object door Lessor aan de derde, gevolgd door het bovengenoemde Leasecontract tussen Lessor en de derde, het onderhavige Leasecontract tussen Lessor en Lessee van kracht.
 5. Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen.

Artikel 9: Beslag en maatregelen van derden

 1. Indien derden ten opzichte van het Object rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen of hiermee dreigen, zal Lessee hen terstond doen blijken van het eigendom en de rechten van Lessor. In geval van beslaglegging of indien grondige redenen voor beslaglegging bestaan, zal Lessee hiervan ten spoedigste mededeling doen aan Lessor. Wanneer door maatregelen van derden het Object uit de macht van Lessee raakt, zal Lessee terstond voor zover zulks mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond doch uiterlijk binnen 24 uur stelt Lessee Lessor in kennis van de hierboven beschreven maatregelen van derden. Lessee moet bovendien alle documenten aan Lessor geven die met de aanspraak of beslaglegging of dreiging hiertoe te maken hebben . Lessor zal voor de bescherming van haar rechten in deze alle door haar nodig geachte maatregelen, ook ten name van Lessee, kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van Lessee.
 2. Beslaglegging op het Object ontheft Lessee niet van zijn verplichtingen tot betaling van de leasetermijnbedragen, onverminderd het recht van Lessor zoals gesteld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10: Ter beschikkingstelling van het Object

 1. De Leverancier stelt het Object ter beschikking aan Lessee.
 2. De geplande afleverdatum is slechts een indicatie. Lessor is nooit aansprakelijk als het Object te laat of niet aan Lessee wordt afgeleverd. Ook is Lessor niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 3. Als het Object klaarstaat, maar Lessee komt het niet ophalen, dan ontvangt Lessee hierover een brief. Lessee is aansprakelijk voor alle kosten die hieruit voortkomen. Lessee betaalt alle kosten die de Leverancier maakt voor het transport en de ter beschikkingstelling van het Object.

Artikel 11: Uitrusting van het Object

 1. Lessee ontvangt het Object in de uitvoering zoals gespecificeerd in het Leasecontract.
 2. Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires komt voor rekening van Lessee. De kosten hiervoor worden, hetzij verdisconteerd in de leaseprijs, dan wel direct aan Lessee doorberekend. Verwijdering van de accessoires is slechts toegestaan indien zij eigendom zijn van Lessee en de verwijdering ervan geen schade aan het Object toebrengt. Voor het overige wordt alles wat door of vanwege Lessee op, aan of in het Object wordt gemonteerd of aangebracht, eigendom van Lessor.
 3. Het aanbrengen van reclame is toegestaan, echter uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor. Verwijderen van reclame bij beëindiging van het Leasecontract, alsmede herstel van eventueel door de reclame of verwijdering daarvan veroorzaakte schade en/of waardevermindering, komt voor rekening van Lessee.
 4. Het is niet toegestaan de uitrusting of de uitvoering, zoals die in het Leasecontract is opgenomen, te wijzigen of te laten wijzigen. Indien ondanks deze uitsluiting toch wijzigingen aan het Object worden aangebracht, dan zijn de consequenties voor rekening van de Lessee.

Artikel 12: Recht van toegang

 1. Lessor heeft te allen tijde het recht het Object te inspecteren of te doen inspecteren, waar dit zich ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van Lessor, terstond aan Lessor mede te delen waar het Object zich bevindt, alsmede Lessor in de gelegenheid te stellen het Object te (doen) inspecteren.
 2. In geval van beëindiging van het Leasecontract conform hetgeen in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven, zullen Lessor en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn, zonder gerechtelijke tussenkomst, het Object terug te halen. Lessee geeft Lessor hierbij alsdan machtiging om de plaats waar het Object zich bevindt te betreden.
 3. Handelt Lessee in strijd met hetgeen bepaald in dit artikel of is Lessee er verantwoordelijk voor te houden dat het Object zich bevindt op een plaats waar door Lessor geen directe toegang kan worden verkregen, verbeurt Lessee een boete gelijk aan de dagwaarde van het Object. Deze verplichting vervalt indien het Object is ontvreemd.
 4. Indien het Object zich bevindt buiten Nederland en Lessor gerechtvaardigde redenen heeft om het Object te willen betreden, draagt Lessee de kosten, welke Lessor redelijkerwijs moet maken om op de locatie van het Object te komen.

Artikel 13: Gebruik en onderhoud

 1. Lessee staat er voor in dat Bestuurder beschikt over een in de EU geldig uitgegeven rijbewijs.
 2. Het is verboden het Object buiten het verzekeringsgebied te gebruiken of om het Object te vervoeren naar een land buiten het verzekeringsgebied.
 3. Lessee is aansprakelijk tegenover Lessor en zal Lessor vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle schade die ontstaat als Lessee één of meer voorwaarden uit artikel 13 overtreedt.
 4. Lessee is verplicht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals die zijn vastgelegd in het instructie-/onderhoudsboekje, tijdig te doen uitvoeren en het onderhoudsboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door een erkende reparateur.
 5. Lessee zal het Object deskundig, als een goed beheerder en in overeenstemming met de te zake dienende wet-, en regelgeving gebruiken voor het doel waarvoor het Object is bedoeld en ingericht. Lessee zal het Object in goede staat (doen) houden en zo nodig tijdig zorgen voor herstel van het Object. Lessee staat er voor in dat Bestuurder het Object als een goed huisvader gebruikt.
 6. Het is Lessee in elk geval verboden om:
  1. Het Object te gebruiken voor snelheids-, prestatie-, en/of betrouwbaarheidsritten en ermee te rijden op gesloten circuits.
  2. Zonder schriftelijke toestemming van Lessor het Object te gebruiken voor het geven van rijlessen.
  3. Zonder schriftelijke toestemming van Lessor het Object te verhuren, dan wel in gebruik te geven aan derden anders dan aan personen voor wie het Object bestemd was, uitgezonderd personen behorend tot het gezin van de door Lessee gemachtigde regelmatige Bestuurder, en anders dan carpoolen met collega’s.
  4. Het Object te gebruiken buiten Nederland, tenzij de bestemming valt onder de dekking van de verzekeraar.
  5. Het Object te vervreemden en/of te bezwaren op enige manier.
  6. Het Object te gebruiken op luchtplatforms en op terreinen waar explosiegevaar heerst.

Artikel 14: Risico

 1. Risico’s met betrekking tot het Object komen voor rekening van Lessee. Lessee is tegenover Lessor aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadigingen, tenietgaan van het Object en (verkeers-)boetes in verband met het Object. Bij diefstal, schade, vermissing of verlies van het Object, moet Lessee dit terstond aan Lessor melden. De door Lessor gegeven instructies dient Lessee strikt op te volgen.
 2. Lessor is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele problemen en/of gebreken met betrekking tot het Object (inclusief om welke reden dan ook het niet kunnen gebruiken van het Object) en daaruit voortvloeiende schade en/of kosten aan de zijde van Lessee.
 3. Lessee is altijd verplicht de leasetermijn aan Lessor te betalen, ook als Lessee om wat voor reden dan ook het Object niet kan gebruiken of schade heeft geleden.
 4. Lessee is zelf aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die horen bij het gebruik van het Object, zoals onder meer de kosten van reparatie, registratie, belastingen, heffingen en verzekering tenzij in het Leasecontract iets anders staat vermeld. Lessee kan de kosten hiervoor nooit verhalen op Lessor.
 5. Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken van derden voor eventueel door het Object veroorzaakte schade.

Artikel 15: Verzekering

 1. Indien in het Leasecontract geen verzekeringscomponent is opgenomen is Lessee verplicht om ten behoeve van het Object een WA en Casco (allrisk) verzekering af te sluiten. Het Object dient tegen boekwaarde verzekerd te worden. In de polis dient een financieringsclausule te zijn opgenomen waarin Lessor wordt genoemd als begunstigde voor eventuele casco schades. Het door de Lessee overeengekomen eigen risico blijft voor rekening van de Lessee. Lessee dient het “WM-1192”- formulier en een kopie van de verzekeringspolis, direct na eigen ontvangst hiervan, aan Lessor toe te zenden.
 2. Heeft het Object zodanige schade opgelopen dat het naar het oordeel van de verzekeraar vanuit technisch en/of economisch oogpunt niet herstelbaar is, dan is Lessor gerechtigd het Leasecontract terstond verder uit te voeren conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Wordt door een fout, dan wel een onachtzaamheid van Lessee de schade niet op de juiste wijze afgewikkeld, dan is Lessee volledig aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 4. Als Lessee naar oordeel van Lessor niet de verplichting uit artikel 15.1 na komt, mag Lessor het Object voor rekening van Lessee WA en Casco verzekeren.
 5. Persoonlijke, dan wel zakelijke bezittingen, dienen door Lessee zelf te worden verzekerd. Lessor is in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van dergelijke bezittingen.
 6. Lessee verklaart dat het Object voor de aflevering door leverancier door Lessee verzekerd is conform de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Indien Lessee ingebreke is, is Lessee volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.  

Artikel 16: Informatieplicht

Lessee moet Lessor onmiddellijk informeren als derden aanspraak maken op het Object of als er beslag wordt gelegd op het Object of als hiermee gedreigd wordt. Lessee moet bovendien alle documenten aan Lessor geven die met de aanspraak of beslaglegging te maken hebben. Daarnaast moet Lessee derden die enige aanspraak op het Object geldend willen maken, laten weten dat het Object eigendom is van Lessor.

Artikel 17: Kentekenbewijs

 1. Lessee ontvangt gedurende de Leaseperiode van het Leasecontract een kentekencard of de kentekenbewijzen Deel 1A en 1B op Lessee haar naam. De tenaamstellingscode of Deel II van het kentekenbewijs blijft in het bezit van Lessor. Bij vermissing van de kentekencard of een deel van de kentekenbewijzen en/of de kentekenplaten moet Lessee dit meteen schriftelijk aan Lessor melden. Lessee moet zelf de kosten van vervanging en eventuele andere schade betalen. Lessee zorgt daarna zelf voor nieuwe kentekenplaten en/of een nieuwe kentekencard/nieuw kentekenbewijs.
 2. Als Lessee het kenteken van het Object wil laten schorsen, moet Lessee hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Lessor. Lessor mag voorwaarden verbinden aan een schorsing en mag bovendien weigeren om mee te werken aan de schorsing.
 3. Indien er sprake is van een koopoptie zal de tenaamstellingscode of Deel II van het kentekenbewijs en overschrijvingsbewijs door Lessor pas worden verstuurd aan Lessee nadat aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 7 (koopoptie) is voldaan.

Artikel 18: Zekerheden

 • Als Lessor daarom vraagt, is Lessee verplicht om aanvullende zekerheid te stellen voor de nakoming van de bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover Lessor. Dit betekent dat Lessee bijvoorbeeld een onderpand of waarborg moet aanbieden. Dit geldt voor het bestaande Leasecontract en voor alle nieuwe contracten. Ook als een (eerder) gestelde zekerheid volgens Lessor onvoldoende is geworden en/of de mogelijkheid van Lessor om zich op het Object te verhalen verminderd of tenietgegaan is, moet Lessee aanvullende zekerheid stellen. Daarnaast heeft Lessor de keuze om het Leasecontract te beëindigen zoals omschreven in artikel 5.

Artikel 19: Fiscale faciliteiten

 1. Eventuele fiscale faciliteiten met betrekking tot het Object, zoals die ten aanzien van de afschrijving of investeringsaftrek, kunnen door Lessee uit hoofde van dit Leasecontract welke zich kwalificeert als een Financial Lease worden aangewend.

Artikel 20: Slotbepaling

 1. Lessor zal als eigenaar van het Object dit als enige mogen bezwaren, overdragen of er anderszins over mogen beschikken, alsmede haar rechtsverhouding tot de Lessee uit het Leasecontract aan een derde kunnen overdragen. Door deze overdracht gaan alle rechten en verplichtingen van Lessor over op deze derde. Lessee verklaart reeds nu voor alsdan in te stemmen met een dergelijke overdracht. Het is Lessee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor niet toegestaan haar rechten en plichten uit het Leasecontract over te dragen aan een derde.
 2. Lessee verplicht zich aan zijn Bestuurder passende voorschriften te geven opdat deze op de hoogte zal zijn met de inhoud van het Leasecontract en deze Algemene Voorwaarden en dat hij daar naar zal handelen.
 3. Het in het Leasecontract door Lessor opgenomen adres van Lessee wordt geacht te zijn het door Lessee gekozen domicilie, behoudens voor zover conform dit lid een adreswijziging is ontvangen door Lessor, in welk geval de meest recente adreswijziging als gekozen domicilie wordt beschouwd. Lessee is met betrekking tot alle adreswijzigingen verplicht daarvan binnen 3 werkdagen na verhuizing schriftelijk bij Lessor melding te maken.
 4. Op het Leasecontract en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechter te Groningen bij uitsluiting bevoegd.

Zoek in onze 32772 occasions

Blije klanten

Dagelijks doen wij er alles aan om onze klanten volledig te ontzien bij alles wat met een financial lease te maken heeft.

3 van de positieve beoordelingen

“Binnen 1,5 week stond mijn werkbus al voor de deur Super goede communicatie en goede service Dank jullie wel”

Harry uit Den haag

“Nergens was mijn Autohoogwerker via Financial lease mogelijk, vanwege ouder dan 10 jaar. hier kon het wel en snel geregeld!”

Dennis uit Hillegom

“Plezierig, adequaat en doeltreffend contact”

Jan uit Denekamp

Operational Lease

Mobility Service Nederland kan iedere gewenste leaseauto leveren, maar je kunt natuurlijk ook kijken welke auto’s wij op voorraad hebben staan. Ervaar onze klantgerichtheid.

mobilityservice.nl
Elektrisch leasen

Mobility Service Electric wil voldoen in de informatievoorziening over elektrische auto’s en helpt je bij de configuratie van jouw elektrische auto’s. Regel het met onze configurator.

zakelijkelektrischleasen.nl
Leaseblog

Leaseblog.nl is de expert op het gebied van mobiliteit en leaseauto’s. Je kan hier terecht voor autotests, blogs, vlogs en interessante columns van gastschrijvers. Laat je informeren over alles wat met leasen te maken heeft!

leaseblog.nl